Věříme, že vybrání správného terapeuta, se kterým si „sednete“ je jedním z klíčových okamžiků a prvků úspěšnosti terapie. Dovolte nám, představit se. 

Pokud Vás zajímá prohlídka prostor, kde terapie probíhají, je to možné zde.

Jmenuji se Barbora Sládeková, pocházím ze Slovenska, kde jsem studovala Na Trnavské Univerzitě, jednooborovou psychologii. Moje první zaměstnání bylo na lůžkovém psychiatrickém oddělení, PN Pezinok. Tam jsem pracovala 5 let a následně jsem úspěšně složila zkoušku z klinické psychologie. Převážná část mé psychoterapeutické praxe byla s lidmi trpícími závislosti na různých látkách, těm se věnuji profesně už téměř 10 let. V roku 2010 jsem založila i neziskovou organizaci na pomoc závislým a jejich rodinám, která funguje na Slovensku dodnes.

Moje profesní směřování se postupně profilovalo a můj zájem vzrůstal zejména o psychoterapii. Vstoupila jsem do svého prvního 5 letého výcviku, s humanitním zaměřením. Základem mé práce se tak stal přístup zdůrazňující respekt a víru v klienta, podpora jeho osobnostního růstu v bezpečném a empatickém terapeutickém vztahu.

V roku 2013 jsem se přestěhovala do České Republiky. Své uplatnění jsem našla v Psychiatrické léčebně Lnáře, Psychiatrické léčebně Písek, kde pracuji na zkrácené úvazky dodnes. V Plzni se věnuji soukromé praxi 2 dny v týdnu. Pracuji s dětma prostřednictví terapie hrou, dospívajícími a dospělými klienty, specializuji se na poruchy příjmu potravy.  

V České Republice jsem vstoupila do mého druhého psychoterapeutického výcviku v biosyntéze, který mi dal inspiraci při práci s klientelou, kde běžné, verbální terapie selhávají. Biosyntéza se snaží o propojování troch základních složek – emocí, těla a mysli. Nyní jsem v supervizní části biosyntetického výcviku a v své práci využívám prvky biosyntézy.  

Biosyntéza mi dala inspiraci při práci s klientelou, kde běžné verbální terapie selhávají.

Věnuji se dětem, mladistvým a dospělým od r. 2009. Soukromé psychoterapeutické praxi se věnuji od prosince 2015. V roce 2017 jsem dokončila sebezkušenostní 5 letý psychoterapeutický výcvik. Využívám znalostí z oblasti psychoterapie, sociální práce, krizové intervence a psychosociální terapie. Dle uvážení volím podpůrné techniky, zejména u dětí pracuji s projektivními technikami. Věnuji se tématu Traumat u dětí i dospělých. Klienta vnímám jako rovnocenného partnera, který si sám volí cestu, kterou se budeme ubírat. Věřím, že je potřeba se neustále vzdělávat, abych mohla poskytovat kvalitní terapii zasazenou do nejnovějších přístupů z oblasti psychoterapie. S každým klientem pracuji maximálně individuálně s ohledem na jeho potřeby a možnosti. Sama docházím na supervizi, kterou považuji za nezbytnou součást dobré praxe terapeuta. Má práce je mi koníčkem. Ráda trávím čas se svými dětmi, psem a mám ráda přírodu. Když mi čas dovolí, tak ráda čtu a relaxuji.

Klient je rovnocenný partner a volí cestu, kterou se budeme v terapii ubírat.

Pracuji s dospělými a dětmi od 15 let. Jsem psychoterapeut, věnuji se individuální i skupinové terapii a poradenství. Vystudoval jsem sociální pedagogiku a teologii (Jabok) a DAMU. Absolvoval jsem dva psychoterapeutické výcviky: psychodymamickou terapii a Pesso Boyden psychomotorickou terapii, která je mi bližší a jsem členem České asociace PBSP. Mám výcvik v krizové intervenci jakož i další kratší kurzy. Od roku 2006 pracuji jako terapeut v neziskovém sektoru. Od 2016 i jako soukromý terapeut. Mám letité zkušenosti s léčbou závislostí, ve své soukromé praxi se však nespecializuji pouze na ni. Psychoterapii vnímám jako archeologické objevování a věřím, že největším expertem na svůj život jsme každý sám, jen někdy potřebujeme pomoc životu porozumět od někoho jiného.

 „Jsme stvořeni k tomu abychom byli šťastni v nedokonalém světě.“   Albert Pesso

V současné době působím jako psycholožka ve Středisku výchovné péče v Plzni, kde se věnuji dětem a jejich rodinám. Dříve jsem pracovala pro Vězeňskou službu ČR. Aktuálně dokončuji supervizní část komplexního psychoterapeutického výcviku Hermés Solutions Training. Zkušenosti mám s krizovou intervencí, psychologickým poradenstvím, individuální psychoterapií, vedením terapeutických skupin a psychologickou diagnostikou. Ve své soukromé praxi se zaměřuji na mladistvé a dospělé, nabízím individuální a párové terapie. V práci kombinuji metody psychologického poradenství, strategické a komunikační terapie a hypnózy. Především však vycházím z potřeb samotného klienta, kterému mohu zaručit trpělivý a empatický přístup. Moji pomoc mohou vyhledat klienti s psychickými potížemi, ale i klienti „zdraví“, kteří by rádi něco ve svém životě změnili, zlepšili. Společně můžeme najít cestu k sebepoznání, k lepšímu sebehodnocení či k větší životní spokojenosti.

Společně můžeme najít cestu k sebepoznání, k lepšímu sebehodnocení či k větší životní spokojenosti.

Co bych napsal v pár řádcích? Asi že abyste mě poznali, je třeba osobní setkání. 🙂 A cože můžete čekat? Chlapa s empatií, optimistu, vidícího naději i tam, kde ji druzí nevidí, bojovníka se schopností odlehčit i tíživou situaci, člověka, který si nedávno prošel konfrontací s vážnou nemocí, díky níž si leccos uvědomil.

Jsem vystudovaný magistr psychologie (FSS Masarykovy univerzity), pracující integrativně, vycházeje z Gestalt terapie (výcvik Gestalt studia). Terapeutem jsem od roku 2014 – začínal jsem ve Středisku následné péče Point 14 (práce se závislými), kde jsem od roku 2016 i vedoucím, koncem roku 2018 jsem otevřel dveře i soukromým klientům.

Těším se na setkání s kýmkoliv, kdo je starší 15 let a kdo se ocitl v situaci, kdy řeší něco, s čím bych mohl pomoct – v případě emočních potíží (intenzivní pocity smutku, strachu, úzkosti, agresivní výbuchy…), krizové či velmi náročná životní situace (smrt blízkých, významné změny…), traumatického zážitku, vztahových potíží (partnerské, rodinné, přátelské…), pocitů vyčerpanosti, stagnace, samoty, nutnost učinit významné rozhodnutí, psychosomatickým potížím (bolesti, časté nemoci, nespavost, dýchací potíže, trávicí potíže, kožní problémy…) či s jakýmkoliv jiným trápením či těžkostí. Možná máte zájem o sebepoznání či seberozvoj – i v takovém případě jste vítáni.

Stojíte o chlapa s empatií? Pracující v duchu Gestalt přístupu? Ozvěte se. 😉

Věnuji se terapeutickému provázení dětí a dospělých. Zaměřuji se především na práci s dětmi předškolního a nižšího školního věku a mladé dospělé.  Dlouhodobě se zajímám o téma pozitivního vlivu přírody na psychiku dítěte.

Při práci s klientem využívám relaxačních technik, práce s dechem, tělem a vnitřními obrazy. Vycházím z klientových osobních potřeb a vnitřních signálů a důvěřuji v jeho vlastní přirozené regenerační zdroje.

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu UP v Olomouci, obor česká a portugalská filologie. Dále jsem se věnovala studiu indiánských a afro-brazilských kultur na USP v Sao Paulu a studiu psychoterapie na Pražské psychoterapeutické fakultě.

Jsem absolventkou výcviku v dynamicky orientované skupinové psychoterapii a v systemických konstelacích. V současné době procházím závěrečným ročníkem psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze, která reprezentuje přístup v somatické psychoterapii. Jsem frekventantkou výcviku v Terapii hrou zaměřující se na práci s dětmi.

Působím jako dobrovolná terapeutka v projektu Sociální kliniky. V současné době pracuji jako terapeutka v Psychoterapeutickém centru pro děti a dospělé v Plzni a
Provozuji soukromou terapeutickou praxi v Písku. Jsem interní terapeutkou a lektorkou v organizaci Freya zabývající se vzděláváním a osvětou v oblasti sexuality a vztahů lidí se zdravotním postižením, seniorů a seniorek.  V letošním roce jsem navázala terapeutickou spolupráci s Akademií nadání, která se zaměřuje na péči o nadané a dvakrát výjimečné děti (nejčastěji v kombinaci s poruchou autistického spektra, s ADHD a ADD, se specifickými poruchami učení nebo s vývojovou dysfázií).

Jsem psychoterapeutka a psycholožka, pracuji s mladistvými i dospělými klienty. V současné době, při rodičovské dovolené, působím v soukromé praxi. Dříve jsem pracovala jako terapeutka v Arše pro rodiny s dětmi či v Pedagogicko-psychologické poradně v Plzni. Absolvovala jsem komplexní výcvik integrace v psychoterapii a kurz kompletní krizové intervence. Nadále se vzdělávám především v oblasti terapie hrou s dětmi a práce s traumatizovanými klienty. V terapii používám integrativní přístup – domnívám se, že terapeut si vytváří vlastní terapeutický styl, který je blízký jeho životním i odborným zkušenostem a porozumění světu. Vycházím z prvků, které jsou společné a účinné napříč psychoterapeutickými směry, zároveň respektuji specifické metody a techniky práce pro určitou problematiku. Při své práci čerpám nejvíce z Gestalt terapie, existenciálních, na tělo zaměřených a psychodynamických směrů. Vždy se však snažím reagovat na různorodé potřeby svých klientů a volit způsoby práce „ušité na míru“ konkrétnímu klientovi.

Jestli hledáš návod na to, jak žít, vezmi si příklad z květin. Naučí tě, že i lidé musí zvadnout, odumřít, vyklíčit a vyrůst, aby mohli rozkvést. – Rupi Kaur

Začínala jsem jako sociální pracovnice s různými cílovými skupinami, soukromé terapeutické praxi se věnuji od roku 2016. V současné době dokončuji komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém, na řešení zaměřeném přístupu, který se snažím začleňovat jak do sociální práce, tak do vlastní terapeutické praxe. Podle potřeby využívám i znalosti z jiných směrů, zejména narativní terapie a konstruktivismu. Nabízím individuální terapii pro dospělé a mládež od 14 let, párovou a rodinnou terapii. Systemický přístup, ze kterého vycházím, se zaměřuje na rozvíjení toho, co funguje, hledání silných stránek klientů, zdrojů, výjimek a efektivních řešení problémů. Klienty provázím procesem změny, pomáhám jim podívat se na jejich situaci jinak, nově a s nadhledem. Ve volném čase ráda tancuji, cestuji a věnuji se svému ročnímu synovi.

Klienty provázím procesem změny, pomáhám jim podívat se na jejich situaci jinak, nově a s nadhledem.